Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ห่วงใยใส่ใจประชาชนร่วมรณงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี 2567

ด้วยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในปี 2566 จังหวัดเชียงรายพบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 7,254 ราย ซึ่งในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงรายเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัด และพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่จำนวน 855 ราย และป่วยจากนอกพื้นที่ (ร่วมควบคุมโรค) จำนวน 188 ราย รวมทั้งสิ้น 1,054 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 390.62 ต่อแสนประชากร และในปี 2567 คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัด นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ ออกรณรงค์สนับสนุนงานบริการเชิงรุกป้องกันโรคในพื้นที่จึงได้จัดทำ “โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ประจำปี 2567” ขึ้นเพื่อให้แกนนำ ครู อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าของสถานประกอบการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน