Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามที่ โครงการ USAID Enhance ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ได้ดำเนินการทั้ง 3 ภูมิภาค ชายแดนใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เชียงราย และสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายจักรพงษ์ แสงบุญ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ Professor Duncan McCargo และผศ.ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี ถึงปัจจัยขับเคลื่อน ข้อจำกัด ความท้าทาย สิ่งจูงใจ แรงบันดาลใจ ในการบริหารจัดการของเทศบาลนครเชียงราย ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน