Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายต้อนรับคณะดูงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับคณะดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายสำราญ ชัยภา นายกอบต.หนองห้าง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น” มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การมอบแพมเพิสให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง การตรวจวัดแว่นสายตา ฯลฯ ซึ่งในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหาร ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้

#กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน