Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบทุนการศึกษาโครงการเพชรล้านนาประจำปี 2566 วัดแสงแก้วโพธิญาณ

โครงการเพชรล้านนา ภายใต้การอุปถัมภ์ของ พระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จ.เชียงราย ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเพชรล้านนาประจำปี 2566 วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัลเพชรล้านนา ประจำปี 2566 จำแนกรางวัลเพชรล้านนา ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเพชรล้านนา จำนวน 136 รางวัล รางวัลเพชรล้านนาระดับจังหวัด จำนวน 136 รางวัล รวมรางวัลทั้งสิ้นที่กำหนดไว้ ในปีนี้ จำนวน 272 รางวัล

พระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้มอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,720,000 บาท ผู้ที่เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ.