Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย”

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับเกษตรจังหวัดเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศนตรีนครเชียงราย บูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของตลาดประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้กับเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย กิจกรรมภายในงานพบกับ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเมืองเชียงราย กิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร ผักปลอดภัยจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย การแสดงดนตรีศิลปินชื่อดัง อาทิ แอ็ดดี้ตลาดแตก The Secret วงม่วนขนาด วงเดอะเพอะ การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

เทศบาลนครเชียงราย มีความตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าการเกษตร เพิ่มช่องทางการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้า OTOP ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติตามแนวทางตลาดประชารัฐ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพุธที่22พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย