ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเวทีข่วงคนเมืองสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ ชุมชนเขตที่ 2 ครั้งที่ 2

เมืองแห่งความสุข 3 มิติ จุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพร้อมด้วยนางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน 19 ชุมชนเขต 2 พร้อมด้วยผอ.นนทพัฒ ถปติวงศ์ ผอ.กองสวัสดการสังคม ผอ.มงคล ใบแสง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ และพี่น้องชุมชนเขต 2 ทั้ง 19 ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนแนวนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนานครเชียงราย ในการสร้างเสริมสุขภาพสู่เมืองน่าอยู่ ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

“เวทีข่วงคนเมือง” ชุมชนเขตที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดแสดงผลงาน และสินค้าผลิตภัณฑ์ ของแต่ละชุมชน ที่เกิดผลสำเร็จและสามารถพัฒนาต่อยอดให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งไว้อย่างยั่งยืน พร้อมจัดเวทีเสวนา“ ทิศทางการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ” ในการแลกเปลี่ยนบทเรียน และการทำงานร่วมกัน การกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ร่วมกันสู่นครเชียงราย..นครแห่งความสุขที่ยั่งยืน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน