ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ เขตที่ 3 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บวร (วัด,บ้าน,โรงเรียน ) ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชน นำเสนอแนวคิดผลักดันนโยบายสาธารณะ และการเชื่อมโยงแผนพัฒนา เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน 18 ชุมชนเขต 3 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล และพี่น้องชุมชนเขต 3 ทั้ง 18 ชุมชน พร้อมได้รับความเมตตา พระราชสิทธินายก (ดวงทิพย์ ธีรปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดศรีทรายมูล ร่วมขับเคลื่อนแนวนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพัฒนานครเชียงราย เพื่อให้นครเชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข และส่งผลต่อการมีสุขภาพวะชุมชนโดยตรง ณ อาคารเอนกประสงค์วัดศรีทรายมูล

นายวันชัย กล่าวว่า “ข่วงเมือง” เขตที่ 3 ครั้งที่ 2 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยว และบริการนักท่องเที่ยวสู่นครเชียงรายเที่ยวได้ทั้งปี โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสริมผลักดันเส้นทางริมแม่น้ำกก ออกกำลังกายตั้งแต่หาดเชียงรายถึงหน้าฝายเชียงรายรวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ส่วนที่ขาดไม่ได้คือการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่ทำควบคู่ไปกับการทำให้ขยะมูลฝอย น้ำท่วม น้ำเสีย มีการจัดการอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาแบบยั่งยืน

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข