ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2/2567

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วม โดยในการประชุมครั้งนี้ประธานสภามีเรื่องแจ้งให้ทราบ เพื่อขอรับความเห็นชอบการเสนอญัตติในหลายเรื่อง อาทิ ขอถอนญัตติขอรับความเห็นชอบ โครงการติดตั้ง ปรับปรุงและขยายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย(ส.ท.) ในฐานะผู้แทนของประชาชน ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายต่อสภา เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจำทำเสนอเป็นญัตติและดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน