ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทำบุญใส่ขันดอกประเพณีเดือน 8 เข้าเดือน 9 ออก

สำหรับ “ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง” เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมทำบุญ ประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกวัดกลางเวียง โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาภูริณัฐ วชิราโภ ร่วมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ก่อให้เกิดความตระหนักในการสำนึกรักถิ่นกำเนิด ตลอดจนส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เมืองเก่าเชียงราย

วัดกลางเวียง” เป็นสถานที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงราย ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใจแห่งเมือง เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของผู้คน อดีตมีการไหว้สะดือเมืองเป็นประจำทุกปี ประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกไปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าววัดกลางเวียง ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2567

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข