ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นครเชียงรายเกมส์ 2567 ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” 2567 โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมทีม และคณะนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เทศบาลนครเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “นครเชียงรายเกมส์” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา เพื่อการออกกำลังกายเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ควบคู่กับวิชาการ เพิ่มพูนทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ และมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับสากล ภายใต้หลักการที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของคนไทย ให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยใช้กีฬาและการออกกำลังกาย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถ ใช้กีฬาฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจ อดทน เข้มแข็ง กล้าแสดงออก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม รู้ห่างไกลยาเสพติด และกล่าวต่อไปว่า เมื่อแพ้ก็ต้องหมั่นฝึกฝน เมื่อชนะก็อย่าทะนงตน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองไทยที่มีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง อีกทั้งการพัฒนาคนเป็นเป้าหมายที่สำคัญของประเทศชาติในปัจจุบัน ที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายมั่นคงยั่งยืน และก้าวไกลไปในอนาคต

พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุน เพื่อแสดงความขอบคุณในการส่งเสริมการกีฬาให้กับนักเรียนเยาวชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากน้อง ๆ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงขบวนพาเหรดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา “นครเชียงรายเกมส์” จัดระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 รวมทั้งสิ้น 10วัน โดยมีจังหวัดในเขตภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 จังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 80 แห่ง มีการแข่งขันจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง/เปตองชู้ตติ้ง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากฮอส และ หมากรุก สามารถร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาตลอดการแข่งขัน

ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://north.sport-th.com หรือ ทางเพจเฟซบุ๊ค “นครเชียงรายเกมส์ ครั้งที่ 38”.