ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้กับภาคีเครือข่ายและพี่น้องชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก“ พร้อมภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนป่างิ้ว ชุมชนดอยสะเก็ด ชุมชนหนองปึ้ง และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะจอมทอง

ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองขับเคลื่อนการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่นสวยงาม ขยายสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นปอดของเมือง และเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน.