ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 16

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน “โครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 ” คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงรายมาร่วมพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชุมชน 4 เขต 65 ชุมชน มาร่วมเป็นจิตอาสาอปพร. จำนวน 100 คน ในการเข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567

ซึ่งจะมีการแต่งตั้งให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เป็นสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน