ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายนครแห่งความสุข 3 มิติ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย บริหารงานภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เชียงรายก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานแบบเชิงบูรณาการ โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาร่วมจัดประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายภายใต้ความร่วมมือของหุ้นส่วนพัฒนาสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ

นายวันชัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย จะเป็นหน่วยงานแรกที่ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในยกระดับการให้บริการแบบปฐมภูมิ ก็คือ การป้องกันคนที่แข็งแรงดีไม่ให้ป่วยเป็นโรค ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 แห่ง (น้ำลัด,สันตาลเหลือง,สันหนอง,หัวฝาย) ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย “นครเชียงรายเมืองแห่งความสุข 3 มิติ”ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองเชียงราย คือ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน