ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ผนึกภาคีสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยการบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมือง เชียงราย และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนกว่า 50 นาย ออกเดินรณงค์ตรวจตราป้องปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง และชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการการชุมชนยั่งยืน และปราบปรามนักค้ายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยเน้นปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้หมดไป.