ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาว
อริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักษะด้านดนตรี คีย์บอร์ดไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2

โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานคีย์บอร์ดไฟฟ้าเบื้องต้น รู้จักตัวโน้ตบนแป้นคีย์บอร์ด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา)

#โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

#เทศบาลนครเชียงราย