ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการดูแลฟื้นฟูสุขภาพช่องปากกลืนได้กินดีในผู้สูงอายุด้วยกลไก3หมอ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 การดูแลสุขภาพช่องปากของคนทุกช่วงวัยในแต่ละชุมชน เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของพี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จัดทำ“โครงการดูแล ฟื้นฟู กลืนได้ กินดี ในผู้สูงอายุ ด้วยกลไก 3 หมอ” (หมอโรงพยาบาล,หมอศูนย์อนามัย,อสม.แต่ละชุมชน) เพื่ออบรมให้ความรู้ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียง ติดบ้าน โดยใช้กลไก 3 หมอ

โดยวันนี้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย สท. ประธานชุมชน พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และพี่น้องอสม. ในการอบรมให้อสม.คัดกรองสุขภาพช่องปากเพื่อส่งต่อในกลุ่มที่มีความเสี่ยง หรือความผิดปกติให้กับทันตบุคลากร วางแผนดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการเคี้ยว กลืนได้กินดี เพื่อคุณคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน