ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สัมมนาทิศทางการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (ทบทวนอดีต คิดถึงปัจจุบัน รวมพลังกันสร้างอนาคต)

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครนครเชียงราย ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 65 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) พร้อม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย และประชาคมท้องถิ่นระดับนคร

ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคม ประธานอสม. ประธานอปพร. ประธานกองทุน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ประชาคมท้องถิ่นก่อนที่จะนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#เชียงรายเมืองเมืองน่าอยู่นครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน