ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ก่อนพิธีเข้าพรรษา

การหล่อเทียน หรือถวายต้นเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ เชื่อว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สืบสานพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน โรงเรียน และวัด โดยกำหนด ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ณ วัดและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมสืบสานประเพณี “การหล่อเทียน” เป็นกุศโลบายแห่งความสามัคคีให้คนมาร่วมร่วมกันทำบุญ โดยไม่จำกัดฐานะทางสังคม ได้เทียนต้นเดียวกันถือเป็นการสร้างแสงสว่างอานิสงส์ของการเกิดความสว่างในจิตใจและชีวิต

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน