ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” มอบทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษานครเชียงราย ครั้งที่ 2

“การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเมือง เมืองพัฒนาคน” เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย เน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนในทุกช่วงวัยมีองค์ความรู้รอบด้าน สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนเก่งและคนดี สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น อาทิ การให้บริการหอพักนักเรียนฟรี การให้โควตาเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับน้องๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 374 ทุน เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด และมีอาชีพที่มั่นคงในการดูแลครอบครัวต่อไป

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน