ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายผลักดัน Soft Power เชียงรายโครงการ Youth Guied Joy History In Chiang Rai เยาวชนมัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องเมืองเชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้จัดโครงการ Youth Guied Joy History In Chiang Rai เยาวชนมัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องเมืองเชียงรายภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมความรู้และอนุรักษ์การท่องเที่ยว ผลักดัน Soft Power จังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการ โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้ให้การสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวและรถรางในการดำเนินโครงการให้แก่คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มการกระจายรายได้สู่ชุมชนและสนับสนุนข้อมูลทางการท่องเที่ยวเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ และเข้าถึงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นางพรทิวา ขันธมาลา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน