ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

จากท้องถิ่นหนึ่งสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง : นวัตกรรมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Innovation) และนวัตกรรมที่เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย (Multi-Stakeholder Innovation) มีความสําคัญต่อการจัดการการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 30 ท่าน จากทั่วภูมิภาคในไทย ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้เข้าร่วมเดินทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการปกครองโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อของสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม แนวทางการทํางานร่วมกันในการกํากับดูแลการจัดการปกครอง และความเท่าเทียมทางดิจิทัล การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับสมาคมผู้ว่าการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Governors Association of the Republic of Korea) เมืองพิเศษซูวอน (Suwon Special City) มูลนิธิสวัสดิการกรุงโซล และ Seoul Digital Foundation เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในไทย

USAIDEnhance #การจัดการการปกครองโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง #เยี่ยมชมกรุงโซล #การจัดการการปกครองท้องถิ่น #นวัตกรรม #การมีส่วนร่วมของชุมชน

주한미국대사관 U.S. Embassy Seoul

서울디지털재단 Seoul Welfare Foundation