น้องใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมใจอุ้มพระขึ้นดอย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ร่วมจัด ประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกปี โดยอัญเชิญพระพุทธปัญญาประภัสสรขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัย

หลังจากประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้น นักศึกษาน้องใหม่กว่า 3,500 คน ได้เริ่มออกเดินจากลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ผ่านวิหารพระเจ้าล้านทองฯ เข้าสู่ทางขึ้นเขาระยะทางไปกลับกว่า 4 กิโลเมตร มีเป้าประสงค์ให้เส้นทางเดินที่ยากลำบากเป็นบทเรียนให้นักศึกษาเห็นถึงอุปสรรคนานาประการ ทั้งความลาดชัน สายฝน ดินโคลน รวมถึงความเหนื่อยล้า แต่ระหว่างการเดินทางทุกคนจะได้สัมผัสกับความรัก สามัคคีระหว่างเพื่อนและเพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง และเมื่อจับมือกันไปถึงยังปลายทางทุกคนจะได้กอดคอร่วมบูมมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้สักการะพระพุทธรูปบนจุดสูงสุดของมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้จะได้นำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า ในการจัดประเพณีสำคัญนี้ไม่ใช่เพียงสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม แต่มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเพื่อประสานความร่วมมือในการทำงาน ปลูกฝังความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน รู้สึกถึงความมีอาวุโสของรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้ ไม่ใช่เพียงแต่การใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย และยังเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคตด้วย.