โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อส่งเสริมให้ช่างเสริมสวย-แต่งผม มีความรู้ ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ผู้รับบริการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อจากทางเดินหายใจและจากการสัมผัสการทำงาน และลดปัญหาการติดต่อเรื้อรังในระยะยาว และสามมารถประเมินความเจ็บป่วยโรคจากอาชีวอนามัยเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย