13 ต.ค. น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลฯ 18 หมู่ฯ ราชภัฏเชียงราย

18 หมู่บ้าน ต.บ้านดู่ อ.เมืองชร.- “ชมรมรวมพลังสู่ชุมชน” มร.ชร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ร.9 ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. ร่วมพิธีฯ กับ มร.ชร.- หอปรัชญา ร.9 “คนราชภัฏ” ทุกคณะฯ หน่วยงานต่างๆ และนศ.ทุกชั้นปี ร่วมความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฐานะเรามีตราสัญลักษณ์ หรือ “โลโก” ของพระองค์ ควรมาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญนี้

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 ที่หอปรัชญา ร. 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 (ร. 9) ในวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 13 ต.ค. พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นายไมตรี ดวงสนิท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ต.บ้านดู่ ตลอดจนผู้บริหาร นักศึกษา บุคลากรใน มร.ชร. และ ประชาชนบ้านเวียงเหนือ อ.เมืองเชียงราย

นอกจากนี้ยังจะมี “ชมรมรวมพลังสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ต่างๆ หลายชนเผ่าใน มร.ชร. กว่า 400 คน ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าร่วมพิธีด้วยเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเผ่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะ “คนราชภัฏ” ใน มร.ชร. นี้ทุกคนให้มีความสำนึก และตระหนักในความเป็นคนราชภัฏ เนื่องจากเรามี “ตราพระราชลัญจกร” เป็นสัญลักษณ์หรือ “โลโก” ประจำมหาวิทยาลัย ที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่อสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และ “ตราพระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2538.