เอไอเอส ลงนาม MOU ม.พะเยา ในโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT

เอไอเอส ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT (Internet of Things)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านเทคโนโลยึสื่อสาร และ IoT ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

โดย นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาค เหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “ขณะนี้ทุกภาคส่วนในบ้านเรากำลังตื่นตัวกับการนำอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ IoT (Internet of Things) เข้ามาประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับผู้บริโภค อาทิ Smart Home, Smart Parking หรือในระดับองค์กรและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ Smart Logistics, Smart City, Smart Farming, Smart Environment เอไอเอสก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาเครือข่ายจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม อย่าง NB-IoT ซึ่งขณะนี้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ eMTC (enhanced Machine-Type Communication) ที่สามารถใช้ควบคู่กับ NB-IoT เพื่อนำคุณสมบัติมาเสริมซึ่งกันและกัน พร้อมผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐ และเอกชน สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ทั้งการใช้ชีวิตของคนในสังคม, ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดจนเสริมขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นโครงการต้นแบบนวัตกรรม IoT ให้กับภาครัฐและภาคการศึกษา โดยปัจจุบัน เอไอเอส ได้ลงนาม MoU ในโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT กับภาคการศึกษาทั่วภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา และล่าสุดวันนี้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการในทุกด้านแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล อันจะเป็นการสร้างการเรียนรู้และวางรากฐานให้แก่นักศึกษาที่จะเป็นบุคลากร สำคัญในการเสริมขีดความสามารถของประเทศ พร้อมร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการสนับสนุนความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ส่งเสริมการวิจัย การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ภายใต้การพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป”