เทศบาลนครเชียงรายสุดยอดรับรางวัลเกียรติยศ รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 3 ปีซ้อน

เป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศ ของเทศบาลนครเชียงราย กับ รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 3 ปีซ้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ จากสถาบันพระปกเกล้า….

โดยการนำของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และความร่วมมือ ความเสียสละของทุกภาคส่วน เพื่อให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นนครแห่งความสุข เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จนสู่ความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ในวันนี้

พร้อมทั้งเดินหน้าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนเชียงรายเป็นช่างและวิศวกร.