กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้กรุงไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สาย สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 188,737.22 บาท โดยเป็นการชำระหนี้แทนเกษตรกรยอดต้นเงิน 50 % (จากยอดมูลหนี้รวมและค่าดำเนินคดี/ทนายความ จำนวนเงิน 366,214.59 บาท) และได้รับมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเกษตรกรได้นำไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารฯ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 6 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา โดยมี นายสมพร พรประสิทธิกุล หัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมติดตามและบริหารงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงราย เป็นผู้มอบโฉนดที่ดินให้กับ หัวหน้าสำนักงาน กฟก.จังหวัดเชียงราย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงราย