อบรมมัคคุเทศก์ เพื่อแนะนำดอกไม้เมืองหนาวในงานเชียงรายดอกไม้งาม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม Downtown  ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงราย   นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย   นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ประจำปี 2561

และโอกาสเดียวกันนี้ นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  ได้ให้คำแนะนำในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี  และแนะนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประวัติความเป็นมาของการจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ผู้รับการอบรม

ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษา จากสำนักการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนักศึกษา จากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้นำความรู้ที่ได้รับตลอดระยะเวลาการอบรมมาใช้ในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์  ในช่วงระยะเวลาของจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม  ครั้งที่ 15 ที่มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ‪28 ธันวาคม‬ 2561 – ‪28 มกราคม‬ 2562.