‪ตลาดสดเทศบาล ‬1 และตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์  รับรางวัลตลาดสดติดดาว

‪นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  และนางนงคราญ กันกา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลตลาดสดติดดาวตามโครงการส่งเสริมตลาดสดติดดาว ที่กรมการค้าภายในได้จัดส่งโล่รางวัลให้กับจังหวัดเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล‬

‪ผลจากการที่เทศบาลนครเชียงรายได้พัฒนาตลาดสดเดทศบาล ‬1 และตลาดสดเทศบาล 2 ศิริกรณ์  เป็นตลาดสดที่มีมาตรฐานเช่น การปิดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องตวงวัดที่ได้มีมาตรฐาน มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและมีความพร้อมในการรองรับการเป็นตลาดยุคใหม่  ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.