การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 2) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะครู และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย