โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เปิดรับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

ตั้งแต่วันที่ ๓–๓๑ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว