ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ปรีชา อนุรักษ์ คณะกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา นายประชวน

Read more

จุดบริการเทศบาลนครเชียงรายฉีดวัคซีนเข็ม2อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เเละโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในเข็มที่ 2

Read more

วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิประวัติแห่งคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าในปีนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 17 ท่าน ประกอบไปด้วย นายธีรวัฒน์ สงวนพงษ์ นางอนุรักษ์ บุตรสาร นายอุดร กลิ่นชิด นายนิวัต ว่องวรรธนะกุล นางสุวารี ชาติทรัพย์สิน

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการเพิ่มบทบาทสตรีในชีวิตวิถีใหม่

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี 65 ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน มีเทคนิคในการทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชนส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้นครเชียงรายและโครงการเมืองอัจฉริยะ

องค์การยูเนสโกโดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นการสร้างหลักประกันเรื่องคุณภาพ ความครอบคลุม และการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านอื่นๆ วันที่ 13 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์

Read more

คุณครู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น (ท.7 )รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฌนิศา ครุฑเงิน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐ “จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ

Read more

เทศบาลนครเชียงราย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี รองรับอนาคตของเมือง

เทศบาลนครเชียงราย ได้ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษากับเยาวชนเชียงรายมากว่า 20 ปี และยังได้รับโอกาสจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นภาคีเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทยวันที่ 9 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี

Read more

เทศบาลนครเชียงราย เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดรถรับส่ง

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายใหนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย อำนวยความสะดวก และบริการชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่สมัครใจรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย

Read more