เทศบาลนครเชียงราย 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะป้ายแดงประเทศไทย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน ผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่

Read more

เทศบาลนครเชียงรายเข้าสู่การตรวจประเมินรอบสุดท้ายรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองวิชาการและแผนงาน เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รอบที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จริง ณ

Read more

เชียงรายเตรียมวาดภาพสตรีทอาร์ตบนผนังตึกถนนย่านดาวน์ทาวน์

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมประชุม โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมความร่วมมือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กลุ่มศิลปินจากขัวศิลปะเชียงราย เตรียมเนรมิตภาพวาดแนว Street

Read more

ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา

พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายคณะผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.แดงรัตน์ คงสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คุณสิรินทร์พร กีรติบวรชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สวก.สพฐ คุณบัวบาง

Read more

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์รับมอบสมุดบันทึกความดีประโยชน์ในการเรียนการสอนให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา พ.จ.อ. วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ฝ่ายการศึกษา นางวรรณพัชร จินดาขัด รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นางธัญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ รับมอบสมุดบันทึกความดี จำนวนประมาณ 10,000 เล่ม จากนางสาวกิตยาการ อิศรางกูร

Read more

โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้กำลังใจนักเรียน ในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับนักเรียนที่ประสงค์ฉีด) โดยมีครูประจำชั้นคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

Read more

เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา นายนพดล พุทธพุทธโยธา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายจักรพงษ์ แสงบุญ

Read more

เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมป้องกันเปิดทางน้ำระบายน้ำพร้อมกำจัดเศษไม้ขวางทางน้ำ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจประตูน้ำแต่ละจุด ระดับน้ำแม่กรณ์ เพื่อดูรัดับน้ำและตรวจการระบายน้ำ ว่ามีเศษวัสดุ วัชพืชใดขวางทางน้ำหรือไม่ หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำกรณ์

Read more