เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงรายครบรอบ 760 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกัน สักการะ ถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ 760 ปี เมืองเชียงราย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราชขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี ตั้งแต่เวลา

Read more

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อบทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย บรรยาย หัวข้อ”บทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นเชียงราย” โดยมีสถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ

Read more

ยินดีกับคนเก่ง ลูกหลานชาวเชียงราย #โอลิมปิกวิชาการ 2564

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 คน ดังนี้ นายภคพล ชูช่วย สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายกรณ์ ศรีวรากุล สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ด.ช.ภูมิแผ่นดิน

Read more

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามประเภทประชาชนทั่วไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีจากศิลปินเชียงราย นายฉลอง พินิจสุวรรณ นายธีรยุทธ สืบทิม นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา นายกมล สาลิกานนท์ และนางศุภรัตน์

Read more

เทศบาลนครเชียงราย เปิดบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และบุคลากร ในการบริการฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให้กับประชาชนจังหวัดเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถ walk in มาแสดงความจำนงในการรับวัคซีนสูตร AstraZenec สูตร Pfizer มีผู้มารับวัคซีนในวันศุกร์ที่ 14

Read more

“วันครูแห่งชาติ” “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย นางมุจลินทน์ ปรีดีพัทธ์ ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสุมิตรา คุณารูป

Read more

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร ชยาพร วัฒนศิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ อาจารย์ ดร.

Read more

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัติ รก.ผอ. ส่วนบริหารการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read more

เทศบาลนครเชียงรายเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การบริการฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถ walk in นำบัตรประจำตัว

Read more