โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายในการมาเป็นประธาน และมอบทุนการศึกษา ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พร้อมด้วยคณะครู

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Read more

“เทพีนพมาศ” ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงรายประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดการประกวดเทพีนพมาศ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Read more

ป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งการจัดทำขบวนกระทงในครั้งนี้ ได้นำหลัก “บวร” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัดโรงเรียน ร่วมกันสร้างสรรค์ขบวนกระทงอย่างสวยงาม สำหรับในปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 8 โรงเรียน ได้จัดตกแต่งริ้วขบวนและรถกระทงตามขนบวัฒนธรรมล้านนา ประกอบด้วย ตุง โคม และบุษบก

Read more

เทศบาลนครเชียงรายตัดกิ่งไม้ยื่นเข้าตึกแถวประชาชน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการเขียนคำร้องจากประชาชนในการขอดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บนทางสาธารณะที่ยื่นเข้าไปยังตึกแถว หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นที่เรียบร้อย #เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Big

Read more

โรงเรียนเทศบาล2หนองบัวร่วมกับชุมชนถวายต้นกฐินสามัคคีวัดเชตุพน

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และตัวแทนคณะครู, บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมกันถวายต้นกฐินสามัคคี ณ วัดเชตวัน (พระนอน) โดยมีพระอภิสิทธิ์ วิสุทธรรมโม เป็นผู้รับการถวายต้นกฐินสามัคคีในครั้งนี้

Read more

หัวหน้าทีมสำรวจประเทศญี่ปุ่นสนใจโครงการนครเชียงรายต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับ นายคาซึฮิโระ มานาเบะ หัวหน้าทีมสำรวจ Kantoh Nosan Co.,Ltd. และคณะ จากประเทศญี่ปุ่น ที่สนใจ “โครงการนครเชียงรายอาหารต้นแบบเมืองอาหารปลอดภัย” เนื่องด้วยเทศบาล นครเชียงรายร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมร้อยเกษตรกรเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือนและการขยายอาชีพในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงราย

Read more

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Big

Read more

เทศบาลนครเชียงราย แจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ได้พัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ประจำเขตทั้ง 4 เขต ด้วยเครื่องรับชำระแบบพกพา และบัตรประจำตัวชัดเจน ทั้งนี้ หากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายไม่ได้รับความสะดวกในการทิ้งขยะ หรือการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่

Read more