รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว เมืองศิลปิน เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อม กองงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการเดินทางเข้ามาศึกษา

Read more

เทศบาลนครเชียงรายนำผู้บริหารสถานศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลมหาวิทยาศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และคณะครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมหารือศึกษาดูงานหลักสูตรด้านจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล กับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) ด้านหลักสูตรในระยะที่สอง ของผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

Read more

แจ้งข่าวดี ….ผู้ประกอบการ ใดที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลนครเชียงราย

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายจะเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และจากการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ เทศบาลนครเชียงราย ได้รับความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรวัคชีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับฉีดให้บุคคลผู้มีภูมิลำเนาพักอาศัยและทำงานในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาช่วงโควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเข้าร่วมประชุม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี

Read more

กิจกรรม BigCleaning Day สะอาดสู้ Covid2019 วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สะอาดสู้Covid2019

Read more

เทศบาลนครเชียงรายระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1

หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนเพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และน้องๆนักเรียน จังหวัดเชียงราย โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้เร็วขึ้น เนื่องจากกลุ่มนักเรียนมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 สูง เพราะมีการรวมกันเป็นกลุ่ม

Read more

แนะแนวการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางธีราพร จันระวังยศ, นางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับนางอัมพร จันทนะเปลิน ครูรักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูทีมแนะแนวจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายที่มาประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Read more

งดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี2564

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้มีกำหนดจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี 2564 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ศรัทธาในพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้น เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงขอประกาศงดการจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาประจำปี 2564

Read more

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายภาสกร

Read more

มาตรการควบคุมในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผู้เดินทางที่เข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้านท่าน ดังนี้ กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย โทร.065-4723280 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด โทร.053-150270 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง โทร.053-714776 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 3 สันตาลเหลือง โทร.053-166686 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4

Read more