เทศบาลนครเชียงรายจัดตลาดของดีนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้าน

เทศบาลนครเชียงรายจัดตลาดของดีนครเชียงรายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านมีพื้นที่จำหน่ายอาหารผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์ 🍚🥬🥦🍓🍍🥑🥭 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย#2 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตสินค้าออกจำหน่าย เทศบาลนครเชียงราย จึงจัดโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย” ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม

Read more

เทศบาลนครเชียงรายลุ้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ชูนวัตกรรม โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง

เทศบาลนครเชียงราย ลุ้นเข้าสู่การตรวจประเมินรอบสุดท้าย หลังจากเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี รอบเชิงลึก (รอบ 2) โดยนำเสนอโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น “โครงการพัฒนาออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) ตามแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อพัฒนาสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) อย่างยั่งยืน” นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

Read more

เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทางศาสนาและร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาภายในพระอุโบสถวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Read more

ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ

Read more

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานก่อนเปิดการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และ คณะครู จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่

Read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “On Site เต็มรูปแบบ”

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 “On Site เต็มรูปแบบ” (เรียนรู้ในสถานศึกษาโดยไม่สลับกลุ่มมาเรียน) วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565ตามประกาศแนบลิ้งก์👇👇👇https://www.crms2.ac.th/onsite-1-65/

Read more

“เทศบาลนครเชียงราย” รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นประจำปี 2564

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านการส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้นจำนวน 236

Read more

เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าร่วมเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบระดับเขตพื้นที่ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Read more

เชียงรายส่งตัวนักกีฬาเยาวชนพะเยาเกมส์ขอส่งแรงใจเชียร์ทีมนักกีฬาจังหวัดเชียงราย 27ชนิดกีฬา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายวราดิศร

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรม เตรียมพร้อมปรับพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบปะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานของนักเรียนในครั้งนี้

Read more