ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย Big Cleaning Day เตรียมความพร้อม ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สัมมนาทิศทางการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต (ทบทวนอดีต คิดถึงปัจจุบัน รวมพลังกันสร้างอนาคต)

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครนครเชียงราย ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 65 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) พร้อม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย และประชาคมท้องถิ่นระดับนคร ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการดูแลฟื้นฟูสุขภาพช่องปากกลืนได้กินดีในผู้สูงอายุด้วยกลไก3หมอ

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 การดูแลสุขภาพช่องปากของคนทุกช่วงวัยในแต่ละชุมชน เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของพี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย จัดทำ“โครงการดูแล ฟื้นฟู กลืนได้ กินดี

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทักษะด้านดนตรี คีย์บอร์ดไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/2 โดยนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานคีย์บอร์ดไฟฟ้าเบื้องต้น รู้จักตัวโน้ตบนแป้นคีย์บอร์ด เป็นต้น

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ทำพิธีปิดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 16 (รุ่นเต่านินจา)

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน พิธีปิดโครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 สท. พร้อมด้วย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ผนึกภาคีสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยการบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมือง เชียงราย และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จำนวนกว่า 50 นาย ออกเดินรณงค์ตรวจตราป้องปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง และชุมชนวัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการการชุมชนยั่งยืน และปราบปรามนักค้ายาเสพติดในชุมชน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายนครแห่งความสุข 3 มิติ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา”

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย บริหารงานภายใต้หลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เชียงรายก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานแบบเชิงบูรณาการ โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาร่วมจัดประชุมวางแผนดำเนินงานพัฒนายกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายภายใต้ความร่วมมือของหุ้นส่วนพัฒนาสู่เมืองแห่งความสุข 3

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“เต้นซุมบ้า” Zumba การออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกผสมละติน ให้คนรักสุขภาพมีความสนุกในการเต้น

จังหวะสนุกในการออกกำลังกายเป็นสีสันทำให้ผู้ออกกำลังกายได้รับผลลัพธ์ที่ดี “เต้นซุมบ้า” Zumba เป็นการออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกผสมละติน ให้คนรักสุขภาพมีความสนุกในการเต้นประกอบจังหวะเพลงสุดเร้าใจ ซึ่งยังสามารถช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการเต้นแบบปกติทั่วไป นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ​ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมเต้นเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกายแบบการเต้นซุมบ้า ในระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 16

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกัน เชียงรายและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน “โครงการส่งเสริมการปฎิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2567 ” คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย พ.จ.อ.อัษฎางค์

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้ นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผอ.กองช่างเทศบาลนครเชียงราย และชุดเวรเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม ดำเนินการกำจัดขยะที่ติดตะแกรงดักขยะ ตามจุดดักขยะ เส้นทางระบายน้ำออกนอกเขตเทศบาลนครเชียงราย(เขตชั้นใน) เพื่อทำให้การระบายน้ำคล่องตัวตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้จากที่ได้เกิดฝนตกลงติดต่อกันในพื้นที่ และมีน้ำสะสมในแม่น้ำ

Read More