จังหวัดคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย มีการจัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมรับกับจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.วิรุณ คำภิโล

Read More