รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 การแข่งขันกีฬาภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และที่สำคัญให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพกายที่แข็งแรง ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

Read More