โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว เปิดรับสมัครนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ตั้งแต่วันที่ ๓–๓๑ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 2) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะครู และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย

Read More